Pre congress:การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการแพทย์แม่นยำ

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

1.หลักการและเหตุผล

    เนื่องจากในปัจจุบันการวิจัยในรูปแบบใหม่ จะเป็นการวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะทางด้านสุขภาพ ดังจะเห็นได้จากผลงานนวัตกรรมมากมายที่นำไปสู่การดูแลสุขภาพ การ รักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพของบุคลากร เช่นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยหรือการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง แม่นยำมากยิ่งขึ้น หรือที่รู้จักกันดีว่า Precision medicine คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มองเห็น ความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด จึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนา นวัตกรรมในด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง มีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่นำไปสู่การต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ให้เกิด ประโยชน์กับผู้ป่วย ตลอดจนการให้บริการทางด้านวิชาการ ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรทางด้าน การแพทย์ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะฯ จึงได้กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการ International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4 th Allied Health Sciences Symposium ภายใต้หัวข้อ “Research and Innovations in Transformative and Translational Health Sciences” โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันผู้ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ ในประเทศไทย และมหาวิทยาลัยใน ต่างประเทศที่ผลิตนักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์และพยาบาล เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และ ฟิลิปปินส์ ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในการดำเนินการ ดังกล่าว

2.วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักเทคนิคการแพทย์มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการแพทย์ แม่นยำ
 2. เพื่อให้บุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ ตลอดจนการนำนวัตกรรม ดังกล่าวไปสู่การประยุกต์ใช้กับผู้ป่วย หรือผู้มารับบริการทางด้านสุขภาพ

3.วิธีการประชุม

  การบรรยายและการอภิปรายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

4.ระยะเวลาและสถานที่

 • สถานที่: ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น
 • วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 Pre congress: การทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการแพทย์แม่นยำ (บรรยายเป็นภาษาไทย)
 • วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 International Conference of the 40th Anniversary of AMS-KKU Foundation in Conjunction with the 4th Allied Health Sciences Symposium “Research and Innovations in Transformative and Translational Health Sciences” (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
กำหนดการ

Pre Congress การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการแพทย์แม่นยำ

วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562
ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมอวานี จังหวัดขอนแก่น

Latest update: 26/9/2019

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
08:30-09:00ลงทะเบียน
09:00-09:15พิธีเปิด
09:15-09:45นโยบายและแผนพัฒนานักเทคนิคการแพทย์สู่ Genomics Thailand ทนพญ. วรางคณา อ่อนทรวง
ผู้อำนวยกองแผนงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
09:45-10:15Genomics Thailand ความหวังของการรักษามะเร็ง นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งอุดรธานี
10:15-10:30Coffee Break
10:30-12:00Basic molecular techniques และฝึกปฏิบัติการ (PCR สำหรับจีนแพ้ยา)ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
12:00-13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-14:30Next generation sequencing การประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์แม่นยำ และการแปลผลอ.ดร.อภิญญา จุ๊สกุล
14:30-14:45Coffee Break
14:45-15:25การแพทย์แม่นยำสำหรับมะเร็งอ.ดร. อัญชลี เตชะเสน
15:25-16:00การตรวจจีนแพ้ยาทางห้องปฏิบัติการดร.วิสิฎฐ์ศักดิ์ โภคสวัสดิ์

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
08:30-09:30การฝึกปฏิบัติการเทคนิคทางอณูชีวโมเลกุล (Gel electrophoresis)ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง/ อ.ดร.ปิยะพงษ์
09:30-10:15กลไกการดื้อยาของแบคทีเรีย และการแพทย์แม่นยำสำหรับเชื้อดื้อยารศ.ดร. อรุณวดี ชนะวงศ์
10:15-10:30Coffee Break
10:30-11:15กลไกการดื้อยาของเชื้อวัณโรค และการแพทย์แม่นยำสำหรับเชื้อวัณโรคดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์
11:15-12:00การแพทย์แม่นยำสำหรับการคัดกรอง Thalassemia ผศ.ดร.สุภาวดี แย้มศรี
12:00-13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:45การแพทย์แม่นยำสำหรับการตรวจคัดกรองโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมผศ.ดร. ชาตรี เศรษฐเสถียร
13:45-14:15แนะนำสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ดร. นิชาดา เจียรนัยกูร
14:15-14:45Advanced spectroscopy กับการแพทย์แม่นยำสำหรับมะเร็ง อ.ดร. โมลิน ว่องวัฒนากุล
14:45-15:00Coffee Break
15:00-15:30การแปลผลการทดสอบที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการ ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง
15:30-16:00การชี้แจงเรื่อง หลักสูตร 16 หน่วยกิตด้านการแพทย์แม่นยำของสภาเทคนิคการแพทย์ และ Non degree training สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการแพทย์แม่นยำ ผศ.ดร. อมรรัตน์ จำเนียรทรง

5.คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประชุม

  นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย พยาบาล แพทย์และผู้สนใจ

5.การลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนเฉพาะ Pre congress 4-5 พ.ย.2562 ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
 • ลงทะเบียนทั้งสองการประชุม 4-8 พ.ย. 2562:
  • บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนก่อน 30 ก.ย.2562 ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  • บุคคลทั่วไป ลงทะเบียนหลัง 30 ก.ย.2562 ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
  • นิสิต นักศึกษา ค่าลงทะเบียน 4,000 บาท
  เปิดลงทะเบียนถึง 30 ต.ค. 2562

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
The Registration online is opened.

Download PDF